Lezen & Spellen

Om goed te kunnen lezen en spellen zijn er fonologische vaardigheden nodig. Dit zijn de vaardigheden om klanken en klankstructuren in woorden te herkennen en om gedachten in woorden en klanken te kunnen omzetten.

Kinderen met problemen in de fonologische vaardigheden laten uitval zien bij het leren hakken en plakken. Vaak is het zo dat deze kinderen bij het horen van een woord in hun hoofd direct naar de betekenis van het woord gaan en niet naar de woordvorm waardoor ze moeite hebben met opdrachten die te maken hebben met de klanken in een woord.

Daarnaast kunnen er problemen optreden in de leesontwikkeling. Soms wordt dit in de tweede helft van groep 3 pas duidelijk. Het aantal woorden dat in de eerste helft van groep 3 gelezen wordt is relatief klein en kan soms door hen op woordbeeld onthouden worden. In de tweede helft van groep 3 groeit het aantal woorden en de lengte van de woorden en moet er echt volgens de leeshandeling worden gelezen. Kinderen die dit niet goed kunnen vallen dan uit.

Ook het leren spellen vereist een goede fonologische ontwikkeling. Om woorden goed in klankgroepen te kunnen verdelen en te kunnen beoordelen of een klank een lange of korte klank is, is deze kennis noodzakelijk. Kinderen met fonologische problemen ervaren vaak ook spellingsproblemen.

Lees- en spellingsbehandeling bij fonologische problematiek

Duur
De duur van een lees- en spellingsbehandeling is moeilijk vast te stellen. Dit is afhankelijk van het moment waarop een kind voor behandeling wordt aangemeld, de ernst van de achterstand en de leerbaarheid van een kind. Binnen de praktijk werken we met behandelperiodes van 6 maanden. Na elke behandelperiode vindt er een evaluatie plaats waarbij beoordeeld wordt hoe de vooruitgang is en of er nog behandeling nodig is en op welk gebied.

Werkwijze
Tijdens de intake worden er vragen gesteld over de algehele ontwikkeling en de specifieke taal- en leesontwikkeling. Ook wordt er gevraagd naar hoe ernstig het probleem wordt ervaren en naar welke hulp er al geboden is en met welk resultaat.

Tijdens het logopedisch onderzoek wordt de fonologische ontwikkeling in kaart gebracht. Daarnaast wordt er een lees- en spellingonderzoek afgenomen om te bepalen op welk niveau de vaardigheden zijn en welke strategie├źn een kind gebruikt om zo de sterke en zwakke kanten in kaart te brengen. Op basis hiervan wordt er een behandelplan opgesteld.

In de behandeling wordt aangesloten bij de sterke kanten van een kind om zo de zwakke kanten te ondersteunen. Door niet alleen de auditieve informatieverwerking in te zetten (zoals op scholen doorgaans gebeurt) maar ook de visuele informatieverwerking wordt de informatie op een manier aangeboden die beter bij het kind past. Door het opdoen van succeservaringen groeit het zelfvertrouwen en de motivatie en krijgt het kind weer plezier in het leren.

Om de effectiviteit van de behandeling te vergroten zullen er wekelijks huiswerkoefeningen worden meegegeven.

Vergoeding
De behandeling vindt plaats op verwijzing van jeugdarts, huisarts of ander medisch specialist. Logopedie wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar. Bij het volgen van logopedische behandeling boven de 18 jaar dient rekening gehouden te worden met de kosten die gelden als verplicht eigen risico bij het gebruik maken van zorg.