Spellingproblemen

Kunnen spellen vereist een heel andere vaardigheid dan kunnen lezen. Er zijn kinderen die op het gebied van het lezen redelijk meekomen, maar waarbij de spellingvaardigheden opvallend achterblijven in vergelijking met leeftijdsgenoten. De Inspraak begeleidt kinderen vanaf groep 4 met spellingproblemen.

Na aanmelding ziet het behandeltraject er als volgt uit: 

Intake
In een eerste gesprek wordt nagegaan wat de hulpvraag precies is en hoe de ontwikkeling van de spellingvaardigheden zijn verlopen. Ook de aangeboden hulp en de effecten hiervan worden besproken.

Onderzoek
Door de afname van een dictee wordt onderzocht welke spellingcategorieën er beheersd worden en welke er moeite opleveren. Ook wordt er gekeken naar het handschrift en het gebruik van hoofdletters en interpunctie.

Behandeling
In de behandeling zullen de spellingcategorieën die problemen opleveren stap voor stap worden aangeleerd aan de hand van de KWeC-methodiek. Deze methode werkt met klankgroepen in verschillende kleuren en blokjes om het effect van regels te visualiseren. Voor kinderen is het erg prettig om vanuit deze visuele ondersteuning de spellingvaardigheden aan te leren, mede vanwege de emotie die gebruikt wordt om regels te doen beklijven. Het echte spellen (schrijven van auditief aangeboden woorden) wordt wel zo snel mogelijk gekoppeld aan het werken met de blokjes. Op deze manier kunnen de aangeleerde regels direct geïntegreerd worden in de spellinghandeling.