Patiëntenklachtrecht

De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector verplicht elke logopedist om een regeling te treffen voor de behandeling van klachten van cliënten. De wet schrijft voor dat deze klachten worden behandeld door een commissie, bestaande uit tenminste drie leden, waarvan de voorzitter niet werkzaam mag zijn bij, of voor de betreffende zorgaanbieder. Door de beroepsvereniging voor logopedisten (de NVLF) is zo’n klachtenregeling voor de logopedie tot stand gebracht en is ook voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie. De Inspraak hanteert deze klachtenregeling en is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF.

Beroepscode
Logopedisten van De Inspraak dienen te werken volgens normen die zijn vastgelegd in gedragsregels. Deze regels staan in de ‘Beroepscode voor Logopedisten‘. De beroepscode vormt de basis voor de klachtenregeling voor logopedie. Als u vindt dat uw logopedist in strijd met de beroepscode heeft gehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij het NVLF College van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor logopedisten.

Het College van Toezicht
Het College van Toezicht is een onafhankelijk orgaan van de NVLF en behandelt en beoordeelt klachten over leden van de NVLF. Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van een klacht door het College. Er gelden wel regels over hoe een klacht moet worden ingediend, hoe de behandeling ervan plaatsvindt en binnen welke termijn een uitspraak tegemoet kan worden gezien. Voor meer informatie over het indienen van een klacht en de daarvoor te volgen procedure, is een brochure beschikbaar welke u in de praktijk kunt inzien of hieronder kunt downloaden. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met ambtelijk secretaris van het College van Toezicht.

Brochures

Klachtenregeling

College van Toezicht

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent over de logopedische behandeling?

1) Ga het gesprek aan met uw logopedist, misschien kunt u het samen oplossen.

2) Als u er samen niet uitkomt, kunt u met uw klacht terecht bij het College van Toezicht. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

NVLF College van Toezicht
Steinhagenseweg 2b
Postbus 75
3440 AB Woerden
Tel: 0348 45 70 73