Vergoeding, tarieven & afspraken 2021

Logopedisch onderzoek wordt vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Indien er uit het onderzoek een logopedische diagnose naar voren komt wordt ook de logopedische behandeling vergoed door de zorgverzekeraar. Coaching bij lees- en spellingproblemen zonder onderliggend logopedische probleem of voor rekenen wordt niet vergoed. De kosten hiervoor bedragen 33,00 euro per 25 minuten behandeling.  

De zorgverzekeraar betaalt alleen behandelingen waarbij u of uw kind daadwerkelijk geweest is. Mocht u of uw kind verhinderd zijn voor een behandeling dan is de regel dat u dit minimaal 24 uur van tevoren doorgeeft of anders een verzuimtarief betaalt. Binnen onze praktijk willen we deze regeling op de volgende manier voor u wat versoepelen:

– meld u(w kind) uiterlijk om 16:00 uur af op de dag voorafgaande aan de dag van de afspraak via de telefoon (dus niet via email of whatsapp).
– lukt dit niet, dan ontvangt u een verzuimfactuur aan het einde van de maand.
– deze verzuimfactuur kunt u voldoen door te betalen binnen 30 dagen óf de behandeling in te halen binnen 30 dagen.

Overleg met derden en uitgebreide verslaglegging worden door de zorgverzekeraar niet vergoed. Toch kan het in het belang van uw kind wenselijk zijn om de behandelaar aan te laten schuiven bij een overleg op school of een uitgebreid verslag te laten maken (bijvoorbeeld voor de aanvraag van extra onderwijsondersteuning). Het uurtarief hiervoor is 81,06 euro en de toeslag voor overleg op locatie is 22,99 euro. U kunt als ouder zelf besluiten of u hiervan gebruik wilt maken. Een eventuele factuur wordt aan het einde van de maand naar u toegezonden.

Betalen of inhalen

Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden ongeacht de reden niet door de zorgverzekeraar vergoed en als verzuimtarief bij de cliënt in rekening gebracht.

Als u een verzuimfactuur ontvangt kunt u kiezen om de factuur binnen 30 dagen te betalen of de gemiste behandeling binnen 30 dagen in te halen