Vergoeding, tarieven & afspraken 2024

Logopedisch onderzoek wordt vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Indien er uit het onderzoek een logopedische diagnose naar voren komt wordt ook de logopedische behandeling vergoed door de zorgverzekeraar. Coaching bij lees- en spellingproblemen zonder onderliggend logopedische probleem of voor rekenen wordt niet vergoed. De kosten hiervoor bedragen 40 euro per sessie van 25 minuten.

De zorgverzekeraar betaalt alleen voor zorg die daadwerkelijk geboden is. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de praktijk te komen voor een afspraak, dan kunt u contact opnemen met uw logopedist om te vragen of de zorg online kan plaatsvinden of verplaatst kan worden. Indien u een afspraak wilt afzeggen gelden binnen de praktijk de volgende regels:

– meld u(w kind) uiterlijk om 16:00 uur af op de dag voorafgaande aan de dag van de afspraak; dit kan telefonisch of via whatsapp (niet via email)
– lukt dit niet, dan kunt u met uw logopedist overleggen of de afspraak online kan plaatsvinden of dat de afspraak kan worden verzet naar een later moment
– als dat niet lukt ontvangt u een verzuimfactuur; deze factuur kunt u voldoen door ofwel te betalen binnen 30 dagen ofwel de behandeling in te halen binnen 30 dagen

Overleg met derden en uitgebreide verslaglegging worden door de zorgverzekeraar niet vergoed. Toch kan het in het belang van uw kind wenselijk zijn om de behandelaar aan te laten schuiven bij een overleg op school of een uitgebreid verslag te laten maken (bijvoorbeeld voor de aanvraag van extra onderwijsondersteuning). Het uurtarief hiervoor is 95,00 euro en de toeslag voor overleg op locatie is 25,00 euro. U kunt als ouder zelf besluiten of u hiervan gebruik wilt maken. Een eventuele factuur wordt aan het einde van de maand naar u toegezonden.

Betalen of inhalen

Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden ongeacht de reden niet door de zorgverzekeraar vergoed en als verzuimtarief bij de cliënt in rekening gebracht.

Als u een verzuimfactuur ontvangt kunt u kiezen om de factuur binnen 30 dagen te betalen of de gemiste behandeling binnen 30 dagen in te halen. Mocht u onverhoopt de inhaalafspraak niet kunnen nakomen, dan wordt de factuur voor de gemiste behandeling alsnog in rekening gebracht.