Articulatie & Verstaanbaarheid

Articulatie valt onder de spraakontwikkeling. Dit is de ontwikkeling van het kunnen realiseren van klanken en het opbouwen van deze klanken tot een woord. De normale spraakontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon. Zo zijn er bepaalde klanken en woordstructuren die al vroeg worden verworven zoals de /m/p/ en de woorden /mama/ en /papa/. Ook treden er gedurende de normale spraakontwikkeling vereenvoudigingsprocessen op zoals het vereenvoudigd uitspreken van een woord met twee medeklinkers (stip → tip).
Het kan ook zijn de spraakontwikkeling vertraagd verloopt. Hierbij worden bepaalde klanken of woordstructuren pas op een latere leeftijd verworven en blijven bepaalde vereenvoudigingsprocessen langer aanwezig dan gemiddeld. De spraakontwikkeling kan ook afwijkend verlopen; dan treden er in de spraak vereenvoudigingsprocessen op die over het algemeen niet voorkomen in de spraakontwikkeling.
Een probleem in de spraakontwikkeling kan ervoor zorgen dat een kind moeilijk verstaanbaar is en belemmerd wordt in de sociale interactie met anderen of zelfs ernstig gefrustreerd raakt.
De logopedist kan helpen bij het verwerven van de klanken en woordstructuren in de spraakontwikkeling en daarmee de verstaanbaarheid verbeteren en sociaal isolement voorkomen.

Articulatiebehandeling

Duur
De duur van een articulatiebehandeling is moeilijk vast te stellen. Dit is afhankelijk van de ernst van de achterstand en de leerbaarheid van een kind. Binnen de praktijk werken we met behandelperiodes van 6 maanden. Na elke behandelperiode vindt er een evaluatie plaats waarbij beoordeeld wordt hoe de vooruitgang is en of er nog behandeling nodig is en op welk gebied.

Werkwijze
Tijdens de intake worden er vragen gesteld over de algehele ontwikkeling en de specifieke spraak- en taalontwikkeling. Ook wordt er gevraagd naar eventuele KNO-problematiek en het gehoor en naar hoe ernstig het probleem wordt ervaren in de thuissituatie en op andere plaatsen.

Tijdens het articulatieonderzoek wordt de spraakontwikkeling in kaart gebracht. Er wordt gekeken naar welke klanken door het kind wel en niet gerealiseerd worden en welke woordstructuren een kind al kan. Ook worden de vereenvoudigingsprocessen die nog optreden in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt er een behandelplan opgesteld.

In de behandelsessies wordt er spelenderwijs geoefend met de klanken en woordstructuren die het kind nog niet kan. Door het kind niet alleen te laten horen welke klank er gezegd moet worden, maar dit ook te laten zien door een klankgebaar of afbeelding of letter te gebruiken, kan een kind ook zijn visuele informatieverwerking gebruiken bij het aanleren van de klanken en woordstructuren.

Om de effectiviteit van de behandeling te vergroten zullen er wekelijks huiswerkoefeningen worden meegegeven.

Vergoeding
De behandeling vindt plaats op verwijzing van jeugdarts, huisarts of ander medisch specialist. Logopedie wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar. Bij het volgen van logopedische behandeling boven de 18 jaar dient rekening gehouden te worden met de kosten die gelden als verplicht eigen risico bij het gebruik maken van zorg.