Rekenen

Binnen de praktijk zien we veel kinderen die sterk zijn in visuele informatieverwerking en zwak in auditieve informatieverwerking. Het onderwijs is sterk talig en auditief waardoor deze kinderen daar soms op uitvallen. Vanuit de ouders werd er vaak gevraagd of we ook iets met rekenen deden; aangezien daar ook regelmatig uitval op te zien was. Na een aantal proefbehandelingen waarin we zagen dat we deze kinderen ook goed kunnen helpen door de informatie op een iets andere en meer visuele manier aan te bieden is het besluit genomen om ook rekencoaching aan te gaan bieden vanuit De Inspraak.

Rekencoaching

Duur
De duur van een rekencoachingstraject is moeilijk vast te stellen. Dit is afhankelijk van het moment waarop een kind voor behandeling wordt aangemeld, de ernst van de achterstand en de leerbaarheid van een kind en wordt in overleg met ouders vastgesteld. Er kan op elk moment worden gestopt met een coachingstraject.

Werkwijze
Tijdens de intake worden er vragen gesteld over de algehele ontwikkeling en de specifieke rekenontwikkeling. Daarnaast wordt er ingezoomd op de rekenbeleving. Ook wordt er gevraagd naar hoe ernstig het probleem wordt ervaren en naar welke hulp er al geboden is en met welk resultaat.

Tijdens het rekenonderzoek wordt de rekenontwikkeling in kaart gebracht om te bepalen op welk niveau de vaardigheden zijn en welke strategie├źn een kind gebruikt.

In de behandeling wordt aangesloten bij de sterke kanten van een kind om zo de zwakke kanten te ondersteunen. Door niet alleen de auditieve informatieverwerking in te zetten (zoals op scholen doorgaans gebeurt) maar ook de visuele informatieverwerking wordt de informatie op een manier aangeboden die beter bij het kind past. Door het opdoen van succeservaringen groeit het zelfvertrouwen en de motivatie en krijgt het kind weer plezier in het rekenen. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de lesstof vanuit de klas en er wordt gezocht naar een goede afstemming met de leerkracht.

Om de effectiviteit van de behandeling te vergroten zullen er wekelijks huiswerkoefeningen worden meegegeven.

Vergoeding
Rekencoaching wordt niet vergoed. Op de website staan de actuele tarieven. Een sessie kan wekelijks of eens per 2 weken plaatsvinden, waarbij gekozen kan worden voor 25 minuten of 50 minuten per keer.