Taal

Een taalbehandeling kan al vanaf een leeftijd van 2 jaar worden opgestart. Door een kind en ouders vroegtijdig te begeleiden bij het stimuleren van de taalontwikkeling wordt frustratie voorkomen. In de tabel hieronder zijn de Minimum spreeknormen opgenomen; dit zijn de mijlpalen qua taal die een kind met een gemiddelde ontwikkeling op bijgenoemde leeftijd behaald heeft. De logopedische behandeling wordt afgestemd op de leeftijd van het kind. Bij jonge kinderen is er ook veel aandacht voor tips en adviezen voor ouders.

Minimum spreeknormen 

1 jaar
 • Veel en gevarieerd brabbelen.
 • De klanken zijn afhankelijk van de voorkeur voor het bewegen van de lippen, tong of het gehemelte. 
 • Brabbelen wordt steeds meer een manier om contact te maken.
1,5 jaar
 • Het kind kent ten minste 5 woordjes, bijvoorbeeld ‘mama’, ‘papa’ of ‘eten’. 
 • De woordopbouw is nog onvolledig (‘taat’ voor paard, ‘papu’ voor ‘paraplu’).
 • De verschillende klanken kunnen nog ‘neuzig’ zijn.
2 jaar
 • Het kind spreekt in zinnen van twee woordjes (‘koek hebben’, ‘poes ook’).
 • De woordopbouw is vaak onvolledig (‘toe’ voor ‘stoel’, ‘bopam’ voor ‘boterham’). 
 • Verschillende klanken kunnen nog ‘neuzig’ zijn.
 • Hiernaast gebruikt het kind ‘brabbels’ en éénwoorduitingen.
3 jaar
 • Het kind spreekt in zinnetjes van drie tot vijf woorden.
 • Deze zinnetjes hebben nog weinig grammaticale structuur. De opbouw van de zinnetjes wijkt nog sterk af van die van volwassenen (‘Ik bent vallen niet’). 
 • Opvallende nasaliteit is nu meestal verdwenen. De ‘neuzige’ klanken komen nu meestal niet meer voor. 
 • 50% tot 70% van wat het kind op deze leeftijd zegt is verstaanbaar voor anderen.
4 jaar
 • Het kind spreekt in enkelvoudige zinnetjes. 
 • De zinsbouw is al beter maar er zijn vaak nog problemen met het meervoud en de vervoegingen van het werkwoord (‘Ik loopte buiten in de tuin’). 
 • 75% tot 90% van wat het kind zegt is voor anderen verstaanbaar. Bij ‘verstaanbaarheid’ moet u vooral denken aan het helder en duidelijk uitspreken van woorden.
5 jaar
 • Het kind gebruikt nu goedgevormde, ook samengestelde zinnen.
 • De zinslengte en woordvolgorde gaan steeds meer lijken op de taal van volwassenen, maar het taalgebruik is vaak nog concreet.
 • Meer dan 90% wat het kind zegt, is verstaanbaar.

Tweetaligheid

Bij een meertalige opvoeding en taalontwikkeling worden twee soorten onderscheiden: 

 • simultaan: ontwikkeling van twee of meerdere talen tegelijk
 • sequentieel: het kind komt op latere leeftijd in aanraking met een tweede taal, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of op de basisschool. Tot die tijd heeft het kind met name taalaanbod ontvangen in de basistaal.

Hoe beter de basistaal zich ontwikkeld (en wordt aangeboden), hoe makkelijker er een tweede (derde/vierde) taal erbij wordt geleerd. Soms worden talen gemengd gebruikt. De bovenstaande mijlpalen gelden ook voor andere talen dan het Nederlands. van de ontwikkeling van het kind zien! Het leren van meerdere talen vormt geen belemmering voor de taalontwikkeling en is voor het kind meestal noodzakelijk om met eigen familie en cultuur in contact te blijven. Bovendien biedt de beheersing van twee talen het kind ontzettend veel mogelijkheden in diens toekomst.

Taalbehandeling

Duur
De duur van een taalbehandeling is moeilijk vast te stellen. Dit is afhankelijk van de ernst van de achterstand en de leerbaarheid van een kind. Binnen de praktijk werken we met behandelperiodes van 6 maanden. Na elke behandelperiode vindt er een evaluatie plaats waarbij beoordeeld wordt hoe de vooruitgang is en of er nog behandeling nodig is en op welk gebied. Een behandeling omvat sessies van maximaal 25 minuten; de afspraken zijn wekelijks, wanneer er een aanleiding voor is dan kan de behandeling ook tweewekelijks plaatsvinden. 

Werkwijze
Tijdens de intake worden er vragen gesteld over de algehele ontwikkeling en de specifieke spraak- en taalontwikkeling. Ook wordt er gevraagd naar eventuele KNO-problematiek en het gehoor en naar hoe ernstig het probleem wordt ervaren in de thuissituatie en op andere plaatsen.

Tijdens het taalonderzoek wordt de taalontwikkeling en het taalaanbod in kaart gebracht. Er wordt onderzoek gedaan naar wat de cliënt met de taal kan en waar nog moeilijkheden opvallen. Op basis hiervan wordt er een behandelplan opgesteld.

In de behandelsessies wordt er spelenderwijs geoefend met de woorden, zinnen en vertelvaardigheden die het kind nog niet kan. Door het kind niet alleen te laten horen welke woorden er bij een bepaalde categorie horen, maar dit ook te laten zien door een (online) woordenboek, woordweb of afbeelding te gebruiken, kan een kind ook zijn visuele informatieverwerking gebruiken bij het aanleren van de nieuwe woorden.  

Om de effectiviteit van de behandeling te vergroten zullen er wekelijks huiswerkoefeningen worden meegegeven.

Vergoeding
De behandeling vindt plaats op verwijzing van huisarts, kinder- of jeugdarts of ander medisch specialist. Logopedie wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar. Bij het volgen van logopedische behandeling boven de 18 jaar dient rekening gehouden te worden met de kosten die gelden als verplicht eigen risico bij het gebruik maken van zorg.